Príloha č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu: Spoločnosť s ručením obmedzeným nanomineraly.sk s. r. o., sídlo: Mýtna 42, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 495 475, e-mail: predaj@nanomineraly.sk, telefónne číslo: +421 2 5262 5179

Týmto oznamujem / oznamujeme*, že odstupujem / odstupujeme* od zmluvy na tento tovar / od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:
…………………………………………………………………………………………………………………

Dátum objednania / dátum prijatia*: ………………………………………………..

Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov*: ……………………………..

Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov*: ………………………………………………..

Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe): ……………………………………………………………………………….

Dátum: ………………………………………

* Nehodiace sa prečiarknite.