Pravidlá ochrany súkromia

Elektronický obchod (e-shop) – internetový portál www.koloidnemineraly.sk

.

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje, komu ich môžeme poskytnúť, aké sú Vaše práva, ako aj informáciu, kde nás môžete kontaktovať v prípade potreby. Ochrana osobných údajov je upravená aj v článku 9 všeobecných obchodných podmienok, v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je spoločnosť s ručením obmedzeným nanomineraly.sk s. r. o., so sídlom Mýtna 42, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 495 475, DIČ: 2023016281, IČ DPH: SK2023016281, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 64552/B, zastúpená konateľkou JUDr. Katarínou Bystrickou, adresa elektronickej pošty: predaj@nanomineraly.sk a telefónne číslo: +421 2 5262 5179 (ďalej len ako „nanomineraly.sk s. r. o.“ alebo len ako „predávajúci“ alebo len ako „prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ ustanovil zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorou je Kristína Spustová. V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť Vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu e-mailom na e-mailovej adrese: predaj@nanomineraly.sk alebo písomne na adrese sídla spoločnosti nanomineraly.sk s. r. o.

Prijímame primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom ochrániť Vaše osobné údaje pred úmyselným alebo nedbanlivostným vymazaním, stratou alebo zmenou a proti neoprávnenému sprístupneniu Vašich osobných údajov. Prevádzkovateľ, ako aj zmluvní partneri, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa, sú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti, ktorá trvá aj po skončení zmluvného vzťahu.

Získavanie údajov

Pri nákupe tovarov v internetovom elektronickom obchode na webovej stránke pod doménou www.koloidnemineraly.sk získavame o Vás nasledujúce údaje:

Údaje pri nákupe

Pri nákupe od Vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých Vám tovar nevieme zaslať a Vašu objednávku vybaviť, ako titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo vaše meno, e-mailová adresa, a samotný predmet objednávky.

Údaje pri vytvorení zákazníckeho účtu

V prípade, ak sa rozhodnete u nás vytvoriť zákaznícky účet, zbierame aj všetky údaje s tým súvisiace. Jedinými povinnými údajmi sú Vaše meno a priezvisko a e-mailová adresa, ktorú využívame na to, aby sme s Vami vedeli komunikovať.

Môžete sa však slobodne rozhodnúť, že nám oznámite aj ďalšie údaje o Vás: dátum narodenia, telefónne číslo, uložiť jednu či viacero adries na doručovanie.

Novinky a spotrebiteľské súťaže

Ak nám k tomu udelíte súhlas, uchovávame si Vašu e-mailovú adresu aj za účelom zasielania informácii o akciách, marketingové informácie a informácie o novinkách tzv. newsletter. Ak nás kontaktujete alebo sa zúčastníte prieskumu alebo spotrebiteľskej súťaže, uchovávame si údaje ako Vaše meno, kontaktné údaje či správu alebo informáciu, ktorú ste nám doručili alebo oznámili.

Údaje získané pri využívaní nášho internetového obchodu

Keď navštívite náš internetový obchod a využívate naše služby, získavame aj údaje o tom, ako ich využívate. Sú to informácie týkajúce sa Vašich interakcií s našimi službami, ako napríklad kedy pristupujete na naše stránky, čo na nich vyhľadávate, kedy si vytvoríte konto a kedy sa do konta prihlasujete.

Takisto tiež uchovávame Vaše recenzie, komentáre na našej stránke, či údaje o Vašich vybavených objednávkach. Získavame tiež údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na pristupovanie k našim službám, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, prípadne informácie o vašom mobilnom zariadení, informáciu, z ktorej internetovej stránky k nám pristúpite, stránky, ktoré navštívite, a informácie z cookies a podobných nástrojov.

Použitie / využívanie údajov

Údaje, ktoré sme o Vás získali, využívame na nasledovné účely:

Poskytovanie našich služieb

Na základe údajov, ktoré od Vás získavame, vám vieme dodať tovar a poskytnúť naše služby v súlade s našimi Všeobecnými obchodnými podmienkami. Údaje, ktoré od Vás získame pri vytváraní objednávky, používame na jej vybavenie, prípadne jej pripomenutie, ak ste objednávanie neukončili záväzným objednaním. Tieto údaje taktiež potrebujeme do nášho účtovného a fakturačného poriadku.

Údaje a informácie, ktoré sme o Vás získali pri poskytovaní služieb nášho internetového obchodu a po prihlásení sa do Vášho zákazníckeho účtu, nám slúžia na to, aby sme vedeli zabezpečiť, že Váš zákaznícky účet a údaje, ktoré v ňom máte k dispozícii, sú aktuálne.

Komunikácia s Vami

Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok alebo keď chceme reagovať na Váš dopyt, keď sa nás pýtate, čo sa deje s Vašou objednávkou, chcete nám nahlásiť napr. novú doručovaciu adresu, prípadne nás požiadate o inú zmenu Vašich údajov vo Vašej objednávke alebo v zákazníckom účte. Tiež Vaše kontaktné údaje ako aj údaje o Vašich nákupoch spracúvame v prípade, že reklamujete dodaný tovar.

Ak ste nám k tomu udelili súhlas alebo ak ste zasielanie komunikácie v nákupnom procese neodmietli, posielame Vám tiež na e-mail komerčné informácie o novinkách a aktuálnych ponukách, ktoré by Vás mohli zaujímať. Zasielanie všetkých e-mailov viete ľahko spravovať cez funkciu „Aké e-maily chcem dostávať“ v sekcií Zákaznícky účet alebo zrušiť tým, že v doručenom e-maile kliknete na možnosť „Odhlásiť sa“ z odberu.

Zlepšenie a personalizácia našich služieb a marketing

Údaje, ktoré uchovávame, používame aj na zlepšenie a personalizáciu našich služieb, ako aj na marketing. Napríklad údaje o Vašej nákupnej histórii a tovaroch, ktoré ste u nás kúpili, využívame na to, aby sme Vám vedeli odporučiť iné produkty, ktoré by Vás mohli zaujímať, a aby sme Vám na našej stránke zobrazovali obsah, ktorý je tým pre Vás relevantný.

Informácie o návštevách a pohybe na našej stránke (internetový obchod) a jej jednotlivých sekciách a zobrazených tovaroch využívame aj pre účely reklamy a marketingu, na našej, ako aj na iných internetových stránkach. Tieto informácie tiež využívame na analytické účely, aby sme rozumeli, ako ľudia používajú našu internetovú stránku, a aby sme ju vedeli spraviť intuitívnejšou a užívateľsky príjemnejšou.

Bezpečnosť a ochrana práv

Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

Cookies

Na všetky vyššie uvedené účely využívame aj cookies a podobné nástroje.

Právne základy

Týmto Vás informujeme o právnych základoch spracúvania Vašich osobných údajov, ktorými sú:

 1. Plnenie zmluvy – v prípade objednania tovaru a zriadenia zákazníckeho účtu, ale aj v prípade Vašej účasti v spotrebiteľskej súťaži. Vaše osobné údaje sú v tomto prípade spracúvané v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov: „spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy“.
 2. Súhlas – najmä v spojitosti so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách, či pri iných formách marketingu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Zasielanie komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách môžete ovládať vo Vašom zákazníckom účte. Vaše osobné údaje sú v tomto prípade spracúvané len v tom prípade, ak ste nám na tento účel poskytli súhlas v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov: „dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely“.
 3. Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o Vás a Vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí. Vaše osobné údaje sú v tomto prípade spracúvané v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.“
 4. Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, niektorých marketingových činnostiach, vrátane zasielania informácii o novinkách na e-mail získaný pri nákupnom procese, ak ste to neodmietli, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako sme uviedli vyššie. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do Vašich práv. Vaše osobné údaje sú v tomto prípade spracúvané v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov: „spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.“

Sprístupňovanie údajov

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:

Ak to od nás požadujete

Osobné údaje zverejňujeme alebo sprístupňujeme, pokiaľ to od nás požadujete. Zverejnenie uskutočňujeme v prípadoch, keď využijete komunitné funkcie našej internetovej stránky a zverejníte Vašu recenziu ku knihe alebo váš komentár. Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili. Momentálne spolupracujeme s nasledovnou spoločnosťou:

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 631 124, webová stránka: www.posta.sk

V prípadoch externého spracúvania

Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu. Medzi týchto partnerov v súčasnosti patria:

Hosting webovej stránky – internetový obchod:

Webglobe – Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 36306444

IT servis:

Ing. Peter Juriga – Grafické štúdio, Veternicova 1, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, IČO: 33 175 845

Účtovná spoločnosť, daňový poradca:

auditorea partners s.r.o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 48 204 871

Analytické a reklamné služby

Pracujeme tiež s partnermi, ktorí nám poskytujú analytické a reklamné služby. Tie nám umožňujú lepšie porozumieť, ako používatelia využívajú našu internetovú stránku, umiestňujú našu reklamu na internete a merajú jej výkonnosť. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o Vašej interakcii s našimi službami, ale aj inými stránkami.

Právne dôvody a predchádzanie vzniku škôd

Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, Európskej únie a Európskych spoločenstiev, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám.

Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia a audítori.

Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo Európskej únie neprenášame.

Ochrana údajov

Vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami platnej legislatívy, aby sme Vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Pokiaľ si prajete viac informácii o zabezpečení vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nás na e-mailovej adrese: predaj@nanomineraly.sk

Doba uchovávania údajov

Osobné údaje, ktoré súvisia s Vašim zákazníckym účtom uchovávame, kým máte zákaznícky účet zriadený, nakoľko sú nevyhnutné na to, aby sme vedeli pre Vás zákaznícky účet prevádzkovať. Pokiaľ nemáte zákaznícky účet vytvorený, uchovávame Vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia.

V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte. V prípadoch využívania Vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu, opísaných v odsekoch Použitie / využívanie údajov Sprístupňovanie údajov, uchováme Vaše údaje, kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Musíme vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania, nemusí to mať za následok, že uchovávanie Vašich osobných údajov ukončíme. Tieto osobné údaje totiž môžeme a občas musíme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom.

 

Vaše práva

V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom Vás budeme informovať.

Spôsob uplatnenia práv

Uplatniť Vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy na adresu: predaj@nanomineraly.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa: nanomineraly.sk s. r. o., Mýtna 42, 811 05 Bratislava, Slovenská republika. V žiadosti je potrebné uviesť Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého pobytu. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť Vašej žiadosti. Tieto informácie od Vás požadujeme preto, aby sme si overili Vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o Vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme Vám informáciu o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu boli Vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu

Ak sa domnievate, že prevádzkovateľ o Vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete využiť toto právo priamo v nastaveniach vášho zákazníckeho účtu alebo nás požiadať o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o Vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek Vášho osobného údaju, ktorý je pre Váš vzťah s nami a pre našu komunikáciu a spoluprácu dôležitý.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali,
 • odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ,
 • namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu,
 • osobné údaje sa spracúvali v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov alebo všeobecným nariadením o ochrane údajov.

V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov Vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

V prípade, ak si u nás zrušíte zákaznícky účet, pristúpime k vymazaniu údajov, pri ktorých je to možné a k zrušeniu konta do 10 (slovom: do desiatich) kalendárnych dní. Z technických dôvodov (napr. z dôvodu zálohovania údajov) sa však môže stať, že niektoré údaje budú vymazané po dlhšej dobe, ktorá by však nemala presiahnuť 60 (slovom: šesťdesiat) dní.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požiadať nás o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

 • ak sa domnievate, že o Vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov,
 • spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania,
 • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov,
 • v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a / alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

Dozorný orgán

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov prevádzkovateľom je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať žiadosť / podnet na dozorný orgán: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, webová stránka: www.dataprotection.gov.sk, e-mailová adresa: statny.dozor@pdp.gov.sk, telefón – sekretariát úradu: +421 2 3231 3214.

V Bratislave, dňa 10.07.2019

nanomineraly.sk s. r. o.

JUDr. Katarína Bystrická – konateľ spoločnosti